Data solutions

Data solutions

Trung tâm Giải pháp dữ liệu

Xem thêm

Tiếp
Trước
Data Solution

Data Solution

Xem thêm

Tiếp
Trước
Data Solution

Data Solution

Trung tâm giải pháp dữ liệu

Xem thêm

Tiếp
Trước
Data solutions

Data solutions

Trung tâm Giải pháp dữ liệu

Xem thêm

Data Solution

Data Solution

Xem thêm

Data Solution

Data Solution

Trung tâm giải pháp dữ liệu

Xem thêm

Tiếp
Trước

VTC Data Solutions

Tháng 9/2022, thành lập trung tâm Giải Pháp Dữ Liệu trên cơ sở sát nhập 2 trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng và Mobile Vas.

Trung tâm Giải pháp dữ liệu là đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động, công việc liên quan đến các kênh nạp, kênh thanh toán cho sản phẩm dịch vụ của VTC Mobile. Đây cũng là đơn vị phụ trách toàn bộ hoạt động của hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty, có nhiệm vụ vận hành và phát triển các giải pháp liên quan đến cơ sở dữ liệu khách hàng.